Cheesy Scalloped Potatoes with Cream of Mushroom Soup

Cheesy Scalloped Potatoes with Cream of Mushroom Soup

Cheesy Scalloped Potatoes Recipe just like my grandma used to make! They're so creamy because it's made with Cream of Mushroom Soup! My family declares this their favorite homemade cheesy casserole! Warm up to this baked classic meal sometime soon!

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 75 minutes
Total time: 85 minutes
Servings: 8 Servings

INGREDIENTS:


1/2 cûp mïlk
23 òz càn òf Càmpbëll's Crëàm òf Mûshròòm Sòûp
2 1/2 pòûnds pòtàtòës - pëëlëd ànd slïcëd
2 tàblëspòòns bûttër - cût ûp ïntò lïttlë pïëcës
1 cûp shrëddëd chëddàr chëësë
ònë smàll hëàd òf bròccòlï - chòppëd smàll
sàlt +pëppër

INSTRUCTIONS:


1. Prëhëàt òvën tò 325 dëgrëës.

2. Mïx yòûr mïlk ànd Crëàm òf Mûshròòm sòûp ïntò à bòwl.

3. Pût hàlf òf yòûr pòtàtòës ïntò à làrgë càssëròlë dïsh.

4. Pût hàlf òf yòûr crëàm òf mûshròòm / mïlk mïxtûrë òn tòp. Màkë sûrë tò sprëàd ït àròûnd sò ït còvërs thë pòtàtòës.

5. Add ònë tàblëspòòn òf yòûr cût ûp bûttër òn tòp.

6. Add hàlf òf yòûr bròccòlï òn tòp.

7. Add hàlf òf yòûr shrëddëd chëësë òn tòp.

8. Sprïnklë sàlt + pëppër.

9. Rëpëàt ònë mòrë tïmë wïth àll ïngrëdïënts.

Read More this full recipes at Cheesy Scalloped Potatoes with Cream of Mushroom Soup

753 Comment

Rated 4/63 based on 63 Customer Reviews

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Read More About This Recipe Click Here